Privacy policy

Door zijn gegevens aan Molcon Interwheels te bezorgen, geeft de gebruiker ondubbelzinnig en voorafgaand de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens, met name zijn e-mailadres, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verwerking zal plaatsvinden door Molcon Interwheels NV, Hoogveld 56, 9200 Dendermonde, België. De gegevens zullen enkel worden verwerkt om een goede werking van de webshop te garanderen en voor commerciële acties, onder andere het gebeurlijke bezorgen van commerciële berichten aan de gebruiker door Molcon Interwheels. Molcon Interwheels verbindt zich ertoe deze gegevens niet vrij te geven aan derden zonder de expliciete en voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft te allen tijde een recht op toegang en op verbetering van zijn gegevens. Hij heeft tevens het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan zijn verzoek richten tot Molcon Interwheels via email op marketing@molconinterwheels.com.